Meist

Advokaadibüroo Talts & Partnerid on kaasaegne advokaadibüroo, mis nõustab oma kliente ja pakub kõrge kvaliteediga advokaaditeenust kõigis peamistes õigusvaldkondades.

Oleme seadnud endale eesmärgiks olla usaldusväärne nõuandja, kes tahab ja oskab pakkuda parimaid lahendusi ka kõige keerukamates tehingutes ja vaidlustes.

Meie meeskonna kogemus ja kvalifikatsioon lubab olla klientidele vääriline partner nii ärinõustamise, pankroti- ja lepinguõiguse kui ka kohtu- ja vahekohtumenetluste valdkondades. Oleme edukalt nõustanud ja esindanud kliente ka suhetes riigi ja kohalike omavalitsustega.

Kuna väärtustame tulemust, otsime alati terviklahendusi, mis töötavad, viivad edasi ja pakuvad kliendile rahulolu. Täna teeme koostööd mitmete Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtetega, samuti leiab advokaadibüroo klientide seast eraisikuid ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi. Meie töökeelteks on eesti, inglise, saksa, vene ja soome keel.

Valdkonnad

Advokaadibüroo Talts & Partnerid nõustab ja esindab kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades. Arvestades meie meeskonna ettevalmistust ja kogemusi teenindame kliente eelkõige järgmistes valdkondades:
 • Ühinguõigus

  Ühinguõiguse raames pakume nõu äriühingute igapäevase juhtimisega seonduvates küsimustes, samuti nõustame ümberkujundamiste, jagunemiste ja ühinemiste läbiviimisel. Nõustamine ühinguõiguses kujutab endas nii erinevate lepingute, otsuste jm õigusdokumentide koostamist kui ka klientide nõustamist äriühingute juhtimisstruktuuride kujundamisel, osanike/aktsionäride vaheliste suhete reguleerimisel, finantseerimisallikate kaasamisel ja läbirääkimistel.
 • Võlaõigus

  Võlaõigus on igapäevategevuses enamlevinuim valdkond, millega kokku puututakse. Osutame õigusabi kõigis võlaõiguse valdkondades, s.o nii lepingutega seonduvates küsimustes kui ka lepinguvälistes õigusküsimustes. Aitame ette valmistada vajalikud lepinguprojektid, sealhulgas koostada erinevaid võlaõiguslikke lepinguid, esindame läbirääkimistel ja vajadusel ka vahekohtus ja kohtus lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.
 • Kinnisvara- ja asjaõigus

  Esindame ja nõustame oma kliente kõigis kinnisvaratehingutes, sealhulgas kinnisasjade omandamisel ja jagamisel ning kooskõlastuste hankimisel tekkivates küsimustes. Meie teenuste hulka kuulub ka piiratud asjaõiguste (s.h servituudid, hüpoteegid jne) ning erinevate omandi kitsendustega seotud õigusnõustamine.
 • Ehitus- ja planeerimisõigus

  Esindame ja nõustame oma kliente kõigis ehitus- ja planeerimisõiguse küsimustes. Pakume abi erinevate lubade ja kooskõlastuste hankimisel, samuti planeerimise ja ehitamisega seotud lepingute koostamisel ja nende läbirääkimisel.
 • Keskkonnaõigus

  Senise praktika käigus oleme omandanud väärtuslikke kogemusi keskkonna - ja looduskaitsealastes küsimustes. Anname nõu keskkonnamõju hindamist ja keskkonna kasutamist puudutavates küsimustes, sealhulgas abistame erinevate keskkonnalubade ja – litsentside taotlemisel. Samuti oleme abiks keskkonnaalaste lepingute koostamisel ja läbirääkimisel.
 • Maksuõigus

  Omame pikaajalisi ja häid kogemusi nii maksunõustamise kui ka maksuvaidluste valdkonnas. Meie maksuõigusega seonduvate teenuste hulka kuulub muuhulgas praktiline õigusabi maksude planeerimises, maksunõustamine erinevates tehingutes, samuti ettevõtete igapäevane nõustamine maksuküsimustes.
 • Pankrotiõigus

  Aastatepikkuse praktika käigus omandatud kogemused annavad meile kindluse klientide nõustamiseks kõigis küsimustes, mis tõusetuvad ettevõtte maksejõuetusega. Nõustame oma kliente kõigis maksejõuetusega seonduvates küsimustes ja vaidlustes. Osutame õigusabi nii võlausaldajatele, võlgnikele kui ka isikutele, kelle vastu on esitatud pankrotimenetluses nõudeid.
 • Tööõigus

  Esindame ja nõustame oma kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes. Muuhulgas pakume õigusabi töölepingute, kollektiivlepingute, töösisekorraeeskirjade ja ametijuhendite koostamisel. Samuti omame väärtuslikke kogemusi töösuhete täitmise, sõlmimise ja lõpetamise küsimustes. Esindame nii töötajaid kui ka tööandjaid töövaidluskomisjonides ja kohtutes.
 • Riigihanked

  Meie poolt pakutav õigusabi hõlmab hankijate ja pakkujate nõustamist kõikides riigihangetega seotud küsimustes. Oleme abiks hankedokumentide ja pakkumiste hindamisel ja koostamisel, samuti hangete läbiviimisel ning lepingute koostamisel ja läbirääkimistel. Esindame oma kliente riigihangete vaidluskomisjonis ja kohtus.
 • Riigi- ja haldusõigus

  Esindame ja nõustame nii ettevõtjaid kui ka üksikisikuid ametiasutustega ning omavalitsustega suhtlemisel, sealhulgas oleme abiks halduslepingute sõlmimisel, täitmisel ja lõpetamisel. Samuti omame pikaajalist kogemust kohalike omavalitsuste esindamisel ja nõustamisel.
 • Tsiviil- ja halduskohtumenetlus

  Esindame ja nõustame oma kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes. Oleme abiks kliendi positsioonile objektiivse õigusliku hinnangu koostamisel, hagiavalduste, kaebuste ja muude menetlusdokumentide koostamisel, samuti kompromisside sõlmimisel ja vormistamisel ning vaidluste lahendamisel.
 • Siseriiklik ja rahvusvaheline vahekohtumenetlus

  Vahekohtumenetluse näol on tegemist alternatiiviga vaidluste lahendamiseks, kus menetlus on reeglina efektiivsem ja paindlikum kui menetlus riiklikus kohtus. Aitame vahekohtualluvuse kohta kokkulepete sõlmimisel ja vahekohtu moodustamisel. Samuti kuulub meie teenuste hulka esindus vahekohtumenetluses ning kõikide vahekohtumenetluses vajalike menetlusdokumentide koostamine ja esitamine. Lisaks vahekohtumenetluses nõustamisele omame ka vahekohtunikena tegutsemise kogemust.
 • Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus

  Meie teenuste hulka kuulub ka klientide kaitsmine ja nõustamine väärteo- ja kriminaalmenetlustes. Kannatanute esindamisel ning süüdistatavate ja kahtlustatavate kaitsmisel oleme eelkõige spetsialiseerunud maksu-, majandus- ja ametialastele süütegudele.
 • Lepitusmenetlus

  Lepitusmenetlus on soodne ja kasulik alternatiiv vaidluste lahendamiseks, kus osapooltel on võimalus saavutada kohtuväline kokkulepe. Lepitusmenetlus hõlmab esmajärjekorras konfidentsiaalset ja kõigi osapoolte huve arvestava lepitusmenetluse läbiviimist ning lahendusettepanekute koostamist. Samuti aitame vormistada lepitusmenetluse tulemusena sõlmitud kokkulepped.

Meeskond

 • Raul Talts, vandeadvokaat
  Raul Talts
  vandeadvokaat

  Telefon: +372 623 3017
  E-post: raul@abtalts.ee

  Olulisemad tegevusvaldkonnad
  Ühinguõigus
  Lepinguõigus
  Kinnisvara - ja asjaõigus
  Ehitus - ja planeerimisõigus
  Keskkonnaõigus
  Maksuõigus
  Riigihanked
  Tsiviil- ja halduskohtumenetlus
  Karistusõigus

  Töökogemus
  Vandeadvokaat Raul Talts on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2004 ja vandeadvokaat alates aastast 2006. Kuni 2007 aasta suveni töötas Raul Talts vandeadvokaadina Advokaadibüroos Aivar Pilv ning alates aastast 2007 kuni 2013 Advokaadibüroos Lentsius & Talts vandeadvokaadi ja partnerina. Kutsetegevuses on Raul pühendunud ettevõtete nõustamisele kõigis peamistes õigusvaldkondades, millega ettevõtted igapäevategevuses kokku puutuvad.

  Keeled
  Eesti, inglise, saksa, vene

  Muud huvid
  Raul on aastast 2012 Eesti Korvpalliliidu distsiplinaarkomisjoni esimees.

   

 • Tõnis Juurmann, vandeadvokaat
  Tõnis Juurmann
  vandeadvokaat

  Telefon: +372 623 3017
  E-post: tonis@abtalts.ee

  Olulisemad tegevusvaldkonnad
  Keskkonnaõigus
  Transpordiõigus
  Lepinguõigus
  Kinnisvara - ja asjaõigus
  Ehitus - ja planeerimisõigus
  Pankrotiõigus
  Tööõigus
  Riigi - ja haldusõigus
  Tsiviil- ja halduskohtumenetlus
  Kohtueelsete vaidlusorganite menetlus

  Töökogemus
  Vandeadvokaat Tõnis Juurmann on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2009 ja vandeadvokaat alates aastast 2012. Aastast 2008 kuni 2012 töötas Tõnis Juurmann juristi ja advokaadina Advokaadibüroos Alvin, Rödl & Partner ning alates aastast 2013 kuni 2014 Advokaadibüroos Glikman, Alvin & Partnerid vandeadvokaadina. Tõnis on spetsialiseerunud eelkõige erinevatele kohtu - ja vahekohtumenetlustele, sh klientide esindamisele kohtueelsetes vaidlusorganites.

  Keeled
  Eesti, inglise, soome